Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT (189/17), RPO Śląskiego

Zakończony 31.01.2018

15 października 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 z poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego. Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 68 mln zł ze środków europejskich i prawie 7 mln z budżetu państwa zostało wybranych 20 projektów.

 

Aktualizacja 24.03.2021 r.

W wyniku zwiększenia alokacji w konkursie nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 z poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego dofinansowanie otrzymały dodatkowo 2 projekty na łączną kwotę ponad 10,7 mln zł.

Aktualizacja 20.02.2019 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wnioskodawców zmieniła się liczba punktów uzyskanych przez 3 projekty. Ponadto środki przeznaczone na procedurę odwoławczą nie zostały wykorzystane, co umożliwiło wybór do dofinansowania projektu Gminy Kochanowice.

Aktualizacja 26.09.2018 r.

Informujemy, że określony w regulaminie naboru termin rozstrzygnięcia konkursu – został przesunięty z września 2018 na październik 2018 r. Wydłużenie terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Aktualizacja 14.08.2018 r.

IZ RPO WSL 2014-2020 informuje, że z powodu przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z miesiąca sierpnia 2018 r. na miesiąc wrzesień 2018 r.

Wyniki naboru 15.10.2018

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 281 KB) - aktualizacja 24.03.2021 r.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 277 KB) - aktualizacja 20.02.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 165 KB) - 15.10.2018 r.

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów (DOC 100 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23 
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:

a)    Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b)    Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury;
 9. Przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL. 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:
-          są projektami rewitalizacyjnymi,
-          nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
-          nie są objęte pomocą de minimis,
-          nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. 


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

94.975.411,76  PLN[1]22.352.941,18 EUR[1]

Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 29-06-2017, gdzie 1 EUR  = 4,2489 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (RTF 9 MB) , aktualny od 24.03.2021 r.

Regulamin konkursu, aktualny od 9.10.2018 r.  do 23.03.2021 r. (RTF 9 MB)

Regulamin konkursu, aktualny do 9.10.2018 r. (RTF 9 MB)

Regulamin konkursu z 17.10.2017 r. (RTF 9 MB)

Regulamin konkursu  (PDF 1 MB) nieaktualny obowiazujący do 16.10.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 476 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Aktualizacja 3 lipca 2019 r.:

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia.

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualny (PDF 561 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu - aktualny (PDF 722 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - aktualny  (PDF 538 KB)

 

Wzory aktualne do 3 lipca 2019 r.:

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 415 KB)
Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 497 KB)
Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 393 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej (PDF 274 KB) dostępne są w Rozdziale 5.4 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172
032 77 40 193  
032 77 40 194  
032 77 40 418

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.