Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Programy polityki zdrowotnej, RPO Lubelskiego

Zakończony 20.01.2016

Lista wniosków pozytywnie ocenionych - I posiedzenie KOP

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/16

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-072 Lublin
Punkt kontaktowy pok. nr 1

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie:

 1. papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).
 2. Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.3 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych;
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;
 • Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 10.3 Programy profilaktyki zdrowotnej, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja programów zdrowotnych opracowanych na poziomie krajowym:

 1. programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.
 2. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 1 (zakres wsparcia):Projekt dotyczy:
  a) realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi (projekt nr 1), albo
  b) projekt dotyczy realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego (projekt nr 2).Działania realizowane w projekcie, o którym mowa w lit. a i b, są zgodne z zakresem właściwego programu zdrowotnego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu. (typ projektu nr 1a)
 3. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 4 (zakres terytorialny projektu):Działania w ramach projektu obejmują obszar wyłącznie jednego z podregionów województwa lubelskiego, zgodnie z klasyfikacją NUTS 3, tj. podregionu  bialskiego, albo podregionu chełmsko - zamojskiego, albo podregionu lubelskiego, albo podregionu puławskiego.(typ projektu nr 1a)

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Załączniki

Załączniki po zmianie z 20.12.2016

Załączniki po zmianie z 27.01.2017

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

23 750 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu po zmianie z 20.12.2016

Regulamin konkursu po zmianie z 27.01.2017

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wór wniosku o dofinansowanie znajduj1 się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Załączniki

Załączniki po zmianie z 20.12.2016

Załączniki po zmianie z 27.01.2017

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Załączniki

Załączniki po zmianie z 20.12.2016

Załączniki po zmianie z 27.01.2017

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.