Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu, zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx).

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (adres jak wyżej).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty realizujące działania wspierające i uzupełniające Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:

 1. usługi zdrowotne, w tym badanie kolonoskopowe, koszt znieczulenia,
 2. zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej, zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,
 3. działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdują się w Podrozdziale 7.3 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

91%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 402 145,88 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja aktualna z 16 sierpnia 2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja standardowa)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowa)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

etap przedsądowy: protest składany do Instytucji Zarządzającej;

etap sądowy: skarga składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie konkursu.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacja z 20 maja 2016 roku o zmianie regulaminu konkursu