Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, RPO Łódzkiego

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Podawcze

al. Piłsudskiego 8,

90-051 Łódź,

parter

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu, zgodnym z załącznikiem nr 1  (XLS 2 MB)(wersja formularza obowiązująca od 5 grudnia 2016 r.)  (XLS 2 MB) do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx).

Dodatkowo, Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 (DOC 71 KB) do Regulaminu konkursu.Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres;
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu, z wyłączeniem:
 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania. Na podstawie zapisów SzOOP RPO WŁ 2014-2020, Poddziałanie X.3.2, katalog uprawnionych typów beneficjentów został ograniczony specyfiką „Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego” (RPZ).

Program mogą realizować podmioty funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego, posiadające min. roczne doświadczenie w zakresie objętym konkursem. Świadczenia zdrowotne w ramach Programu mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Przykładowymi podmiotami, które legitymują się wymaganym wymaganym doświadczeniem w udzielaniu świadczeń przewidzianych w przedmiotowym konkursie mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą (zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej), które posiadają poradnię lub świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (dotyczy etapu projektu obejmującego konsultacje z lekarzem POZ) oraz które posiadają poradnię nefrologiczną lub oddział nefrologiczny, bądź stację dializ, albo udzielają świadczeń w co najmniej jednym z wymienionych zakresów: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie nefrologii, nefrologia – hospitalizacja, hemodializoterapia, dializoterapia otrzewnowa (dotyczy etapu projektu obejmującego konsultacje nefrologiczne oraz warsztaty edukacyjne). Dopuszczalne jest też składanie wniosków o dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego będące podmiotami tworzącymi ww. podmioty w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i legitymowanie się ich doświadczeniem.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu realizację badań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby nerek.Projekty muszą obejmować całą ścieżkę wsparcia opisaną w RPZ (Załącznik nr 12) (DOC 814 KB):

 • konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej; w zależności od wyników badań diagnostycznych pacjent będzie miał od 2 do maksymalnie 5 konsultacji lekarskich;
 • badania diagnostyczne krwi (pomiar stężenia kreatyniny w surowicy krwi z oszacowaniem eGFR wg wzoru MDRD) oraz moczu (ogólne badanie moczu z oceną białkomoczu oraz osadu moczu, a u osób z wykrytym białkomoczem  ocena albuminurii (oznaczenie stężenia albuminy i kreatyniny w próbce moczu - wskaźnik ACR);
 • usg układu moczowego (wg wskazań);
 • dodatkowe badania diagnostyczne krwi, tj. morfologia, elektrolity (Na, K), CRP, cholesterol, triglicerydy, glukoza, a u osób z cukrzycą wartość hemoglobiny glikowanej (wg wskazań);
 • konsultacja nefrologiczna – w przypadku nieprawidłowych wyników badań pacjent zostanie skierowany na konsultację do lekarza nefrologa.
 • warsztaty edukacyjne – osoby z wykrytą PChN, otrzymają zaproszenie do udziału w warsztatach edukacyjnych od lekarza nefrologa.

Warsztaty obejmują cykl 3 dwugodzinnych spotkań grupowych. Ponadto dodatkowo przewidziano 3 indywidualne konsultacje z dietetykiem. Dodatkowo, w ramach konkursu będzie można zaplanować działania wspierające realizację Programu, opisane w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla niniejszego konkursu znajdują się w Podrozdziale 7.3 Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

91%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

2 646 405 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu  - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (XLS 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek opisane są w rozdziale 8 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze