Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, RPO Łódzkiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik/listopad 2022 r.

Miejsce składania wniosków

nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,

legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Należy również spełnić następujące wymogi wynikające ze szczegółowych kryteriów dostępu obowiązujących dla konkursu:

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej - Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej oraz przez osoby z fachowymi uprawnieniami wskazanymi w Programie (w zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).
 2. Zgodność z regionalnym programem zdrowotnym – Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z zakresem regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) załączonego do regulaminu konkursu, w zakresie: okresu realizacji, celu, kwalifikacji i naboru uczestników, działań podejmowanych w ramach RPZ, warunków realizacji, w tym dotyczących personelu, wyposażenia i warunków lokalowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy” (RPZ).

Należy spełnić wymóg wynikający ze szczegółowego kryterium dostępu obowiązującego dla konkursu:

 • Maksymalny okres realizacji projektu – Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 31 października 2023 roku.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania X.3.1 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, niniejszego konkursu, znajdują się w Rozdziale 7.1. Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 94%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 461 669,18 EUR co stanowi 2 211 764,71 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa rozdział 8 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim. Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są w Serwisie Internetowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – Nabory wniosków – Nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o naborze w serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego