Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RP 10.3

10.3 Kształcenie ogólne, RP Lubelskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.04.2023 do 26.04.2023

Informacje o naborze. Nabór projektów nr FELU.10.03-IZ.00-001/23 w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027Sposób wyboru: konkurencyjny. Data rozpoczęcia składania wniosków: 03.04.2023 r. Data zakończenia składania wniosków: 26.04.2023 r. Przybliżony termin ogłoszenia wyników: Październik 2023 r. 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Październik 2023 r.

Miejsce składania wniosków

System SOWA EFS

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Informacja o potencjalnych wnioskodawcach. W ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

a) organizacja pozarządowa albo

b) instytucja prowadząca działalność oświatową lub kulturalną albo

c) poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz jej organ prowadzący albo

d) jednostka samorządu terytorialnego (oraz jej jednostki organizacyjne), jej związki, porozumienia i stowarzyszenia albo

e) szkoła i placówka oświatowa oraz jej organ prowadzący.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 10.3, tj. typ projektu nr 3: Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik do regulaminu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 300 000,00 PLN. 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 973 646,50 PLN. Maksymalne współfinansowanie ze środków EFS+ (85% wartości projektów) wynosi 18 863 999,48 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wyboru projektów  (PDF 1 MB) Załączniki do regulaminu (ZIP 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 136 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 465 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Punkt Kontaktowy, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1Informacje udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 poprzez następujące kanały komunikacji:–    Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: defs@lubelskie.pl);–    Konsultacje telefoniczne (pod numerem tel. (81) 44 16 843, infolinia 800 888 337);–    Konsultacje w siedzibie ION (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pok. 1).

Linki

link do strony naboru