Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Doskonalenie zawodowe / 10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZIT, RPO Mazowieckiego

Zakończony 31.08.2020

Dnia 2021-01-20 MJWPU opublikowała wyniki naboru

Wyniki naboru 20.01.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania [publikacja 20.01.2021]

Skład KOP [publikacja 20.01.2021]

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

I kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w ramach projektu jest:

• organ prowadzący objęte wsparciem szkoły lub

• podmiot posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym każdą objętą wsparciem szkołę.

Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typy projektu

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkółpodstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe)i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

1. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przeznauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwaedukacyjno –zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji ztego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli,realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego,

2. Tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiającychrealizację doradztwa edukacyjno –zawodowego,

3. Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwazawodowego.

4. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy zeszkołami w zakresie doradztwa edukacyjno -zawodowego, w tymrozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształceniazawodowego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%(80% UE + 5% BP).Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona zgodniez kursem EURO wynoszącym 4,4447 PLN to 3 541 870,31 PLNWydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 03.08.2020)

Komunikat dot. zmiany w załączniku nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (publikacja publikacja 03.08.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 29.06.2020)

Komunikat dot. zmiany w załączniku nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (publikacja 29.06.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie NIEAKTUALNY

 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających sięo dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 2711, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel.022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);

 w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel.022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);

 w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 2714 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);

 w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel.,022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

 w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel.022 542 2712 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wtpt),e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT – nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

 

IP ZIT www.omw.um.warszawa.pl