Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Doskonalenie zawodowe / 10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZIT, RPO Mazowieckiego

Zakończony 18.12.2018

W dniu 17.04.2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała wyniki naboru. 

Wyniki naboru 17.04.2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania - zmiana uchwały (Publikacja 29.05.2019)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (Publikacja 17.04.2019)

Skład KOP (Publikacja 17.04.2019)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący objętej/objętych wsparciem szkoły/szkół z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) albo podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego(z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym każdej objętej wsparciem szkołyz terenu  ZIT WOF.Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach gimnazjalnych[1] i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:1. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadaniaz zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.2. Tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK)umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego.3. Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego [2].Warunki realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego zostaną określnew regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.4. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.Uwaga!Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.Uwaga!Ze względu na zmiany prawne wynikające z reformy systemu oświaty – wygaszanie gimnazjów- obowiązujące od dnia 01.09. 2017 r. wnioskodawca musi wziąć pod uwagę adekwatność, zasadność i efektywność podejmowanych działań,w szczególności w zakresie inwestycji w infrastrukturęi doposażenia dla celów edukacyjnych, również po zakończeniu realizacji projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu to 2 542 275,76 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (publikacja 15.11.2018)

Regulamin konkursu (publikacja 26.10.2018)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 26.10.2018)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 15.11.2018)

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 26.10.2018)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
  • w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu. 

Linki

Działanie 10. 3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT, nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18