Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.2

10.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, RPO Małopolskiego

Zakończony 19.09.2016

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 Poddziałanie 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW - SPR w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz Regulaminem konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając konieczność wzywania wnioskodawców do składania wyjaśnień w związku z wieloma wątpliwościami ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej wniosków, termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie zostaje przedłużony o 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 6, Podrozdział 3.2, Rozdział 3 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Przewidywany termin opublikowania wyników ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.

25.10.2016

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – SPR – konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-029/16.

W ramach naboru dokonano oceny formalnej 42 wniosków, spośród których 39 spełniło kryteria oceny formalnej (zostało ocenionych pozytywnie).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w projektach poprawnych formalnie (przekazanych do oceny merytorycznej) wynosi 116 014 175,00 zł.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej oraz wykorzystanie alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu w podziale na subregiony.

Pobierz listę (PDF, 399KB)

Wyniki naboru 19.01.2018

Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 stycznia 2018 r. uwzględniając wyniki procedury odwoławczej Uchwałą Nr 74/18 dokonał zmiany listy ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

Trzy projekty otrzymały liczbę punktów pozwalającą na umieszczenie ich na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania 3 projektów to 6 084 943,43 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (aktualizacja)

Wersje archiwalne(1)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 19 września 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

-        uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,

-        kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,

-        uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne,

-        publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać na tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez:

a) nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i pozaformalnym);

b) tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;

c) programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – w tym przede wszystkim staże dla uczniów;

d) działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego;

e) wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami;

f) rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek, wyłącznie, jako element szerszego projektu obejmującego więcej typów operacji.

g) interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej,

h) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 127 608 375,26 złotych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

15.05.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 782/19 z dnia 14 maja 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

W związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku 2016, kiedy ogłaszany był nabór w ramach konkursu, zaistniała konieczność aktualizacji wysokości stypendium za udział w praktyce zawodowej lub stażu w celu dostosowania stawki do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

W związku z powyższym w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 2.3 ust. 2 lit. c) wprowadzono następującą zmianę: „Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w innym wymiarze, wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. Wysokość stypendium wynosić może minimalnie 1500,00 zł brutto, a maksymalnie 2300,00 zł brutto”.

Poniżej, do pobrania:

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Zgodnie z uchwałą nr 1111/17 z dnia 11 lipca 2017 r. zmianie uległ regulamin konkursu

Regulamin konkursu   (.pdf, 860 KB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny

Wykaz zmian (.pdf, 529 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 725 KB), obowiązujący do 30.06.2016

Załączniki do Regulaminu Konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 522 KB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny 

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 433 KB), obowiązujący do 30.06.2016 

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 351 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1 MB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 932 KB), obowiązujący do 30.06.2016 

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 338 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 289 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,5 MB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,3 MB), obowiązujący do 30.06.2016 

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,6 MB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny 

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,1 MB), obowiązujący do 30.06.2016 

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 379 KB) 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 453 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 10.2.2 (.pdf, 382 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB) 

Załącznik 13 Model wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020 (.pdf,  1,6 MB) 

Załącznik 14 Lista zawodów deficytowych z podziałem na powiaty według prognozy wojewódzkiej na rok 2016 opracowana na podstawie „Barometru zawodów” (.pdf, 257 KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

www.rpo.malopolska.pl