Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.2

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 30.12.2015

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2016

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym od 20 listopada 2015 r.

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Wnioski o dofinansowanie projektu papierowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,
  • we wtorki od 7.30 do 17.00,
  • w piątki od 7.30 do 14.00,

w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  1. osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii,
  2. poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) – decyduje data nadania.  

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

10 356 500,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin_konkursu  (PDF 527 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 13 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)  (DOC 13 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

  • poniedziałki i wtorki: 7.30-17.3,
  • środy, czwartki, piątki: 7.30-15.30.

Linki

Link do ogłoszenia wraz z załącznikami