Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.2

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 30.09.2016

Wyniki naboru 16.06.2017

lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 59 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2017

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania. 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe. Partnerem w projekcie mogą być wszystkie podmioty określone w SzOOP.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:

a)      realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,

b)      realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c)      realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

ii. organizowanie kursów przygotowawczych na studia,

iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,

vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,

d)      realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, związanych z nauczanym zawodem,

e)      tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,

f)       modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,

g)      wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,

h)      włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

i)       tworzenie klas patronackich w szkołach,

j)       tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. 

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.  

Konkurs dedykowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) miast regionalnych i subregionalnych oraz Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5a (PDF 107 KB) i 5b (PDF 161 KB) do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 35 152 000,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 39 287 529,41 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25 lipca 2016 r.  (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 15 czerwca 2016 r. (PDF 1 MB).

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie.  (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu.  (DOC 625 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - ryczałt.  (DOC 456 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia wraz z załącznikami.