Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.2

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 18.06.2018

Wyniki naboru

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 407 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić  i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu. 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00,  w piątki od 7:30 do 14:00. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne RPO WK-P 2014-2020 przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.

Projekty realizowane są w ramach polityki terytorialnej – OSI/ORSG

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:     

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).      
  2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.      
  3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[1].     
  4. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym[2], w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.     
  5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności[3].

UWAGA!Realizację typu projektu 5. dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. IZ RPO WK-P zamieści komunikat w przedmiotowej sprawie na stronie www.rpo.kujawsko-pomorskie.ploraz na portalu funduszy europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

[1] Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań realizowanych w konkretnym OWP, o których mowa w typach projektu 1 lub 2.

[2] Realizacja działań z zakresu doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi uzupełnienie działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego i/lub dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności

[3]Każde z działań w typie 5 może być realizowane samodzielnie, niezależnie od działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Komunikat z dnia 12.06.2018 r. (PDF 181 KB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 4 693 957 zł 

Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18 w zakresie wysokości alokacji. (PDF 778 KB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30 środy, czwartki, piątki 7.30-15.30– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 621 25 34 w godzinach:wtorki 11.30 – 12.30 czwartki 12.30 – 13.30. 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.