Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.2

10.2 Efektywność energetyczna / 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskiego

Zakończony 29.01.2016

Dnia 2 czerwca 21016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020. W wyniku decyzji ZWP dofinansowanie uzyskało 20 projektów o łącznej wartości 281 810 445,67 PLN. Wartość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 196 690 363,64 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 31 maja 2016

Uwaga! Zmiana terminu! Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, że rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do dnia 5 czerwca 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka. Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem jst,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostki naukowe,

4) instytucje edukacyjne,

5) szkoły wyższe,

6) publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

7) organizacje pozarządowe,

8) kościoły i związki wyznaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 10.2.1. wspierane będą inwestycje dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na:

-  zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),

- likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,

- modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,

- modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,

- modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,

- wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku,

- instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki w finansowaniu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 10.2.1 w SzOOP RPO WP 2014-2020. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 155 049 513 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (ZIP 6 MB) - obowiązuje od 24.11.2015 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB) - obowiązuje od 20.10.2015 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB) - obowiązuje od 24.11.2015 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania 10.2.1 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Marcin Erhard, tel. (58) 326 81 17, e-mail m.erhard@pomorskie.eu.

W sprawach dotyczących zasad naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:       

Dorota Krzyżanowska, tel. (58) 326 81 85, e-mail: d.krzyzanowska@pomorskie.eu,       
Agata Mróz, tel. (58) 326 81 88, e-mail: a.mroz@pomorskie.eu.

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:      

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 81 29, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,       
Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Linki

Zobacz ogłoszenie o naborze na stronie RPO WP 2014-2020