Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.2

10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe (subregion ełcki), RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 6.06.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zakończył 15 września 2016 r. ocenę wniosków o dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 29. roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w subregionie ełckim – konkurs numer RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/16 (Oś 10, Działanie 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020).

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 2810-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) dostępnego pod adresem: http://maks2.warmia.mazury.pl/

oraz 

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz wniosku) - osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od 27 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w Regulaminie konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia uwzględniające instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej.

Projekty w zakresie aktywizacji zawodowej obejmują wszystkie niezbędne dla danego uczestnika formy pomocy mające na celu poprawę jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia, w tym:

  1. wsparcie polegające na określeniu drogi rozwoju zawodowego, tj. identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję), doradztwo i poradnictwo zawodowe, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, lub pomoc w znalezieniu pracy, czyli pośrednictwo pracy,
  2. wsparcie umiejętności miękkich w formie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze, mające na celu zlikwidowanie barier uniemożliwiających wejście na rynek pracy,
  3. wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji lub zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, w tym staże i praktyki zawodowe, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w Regulaminie konkursu

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

3 895 257,15 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 1 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 4 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
  • mailowo pod adresem: k.dobrenko@up.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie