Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, RPO Małopolskiego

Zakończony 27.06.2018

29.08.2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania (III runda konkursu)

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 28 sierpnia 2018 roku Uchwałą nr 1575/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (III runda konkursu).

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów. Poniżej, w plikach do pobrania listy projektów wybranych do dofinansowania w poszczególnych rundach: Lista projektów wybranych w ramach I rundy (.pdf 291 KB) Lista projektów wybranych w ramach II rundy (.pdf 289 KB)Lista projektów wybranych w ramach III rundy (.pdf 288 KB)

14.08.2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (II runda konkursu) dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 14 sierpnia 2018 roku Uchwałą nr 1449/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (II runda konkursu).

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (II runda konkursu)(.pdf, 392 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 214 KB)

04.07.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 3 lipca 2018 roku Uchwałą nr 1203/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (I runda konkursu).

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (I runda konkursu)  (.pdf, 364 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 214 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursu, trwa od dnia 30 marca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Runda konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy konkursu trwa od 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., a w ramach ostatniej rundy konkursu trwa od 1 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie rundy konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Planowany termin rozstrzygnięcia pierwszej rundy konkursu to: lipiec 2018 r., drugiej rundy konkursu to: sierpień 2018 r, a ostatniej to: wrzesień 2018 r. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursu, trwa od dnia 30 marca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Runda konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy konkursu trwa od 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., a w ramach ostatniej rundy konkursu trwa od 1 czerwca 2018 r. do  27 czerwca 2018 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie rundy konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Planowany termin rozstrzygnięcia pierwszej rundy konkursu to: lipiec 2018 r., drugiej rundy konkursu to: sierpień 2018 r, a ostatniej to: wrzesień 2018 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a)    szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b)    uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

a)     zajęć on-line,

b)     kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a)    Biologia

b)    Chemia

c)    Fizykad)    Geografia

e)    Informatyka

f)     Matematyka

g)    Przedsiębiorczość

h)   Język angielski

i)     Język niemiecki

j)      Język francuski

k)    Umiejętności uczenia się

l)     Umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 726 447,29 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

07.08.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1394/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają ze złożenia w konkursie wniosku, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, co spowodowało konieczność dodania do Regulaminu konkursu wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami.

Ponadto wprowadzane zostały zmiany polegające na dostosowaniu brzmienia zapisów Regulaminu konkursu, wzoru formularza wniosku (Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu), Regulaminu korzystania z systemu e-RPO (Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu),  wzoru umów o dofinansowanie (Załączników odpowiednio nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu), wzoru umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu) oraz oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (Załącznika nr 14 do Regulaminu konkursu) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Jednocześnie dokonano zmian redakcyjnych oraz porządkowych wynikających ze zmian, o których mowa powyżej.

Poniżej  do pobrania:

Uchwała nr 1394/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. (.pdf 302 KB)

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 897/18 w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 3, 4, 9 i 10 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 RPO WM 2014-2020.

Zmiany dotyczą sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 836 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Regulamin konkursu (.pdf, 836 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 349 KB)

Załącznik 1b Wymogi dotyczące potencjału technicznego i infrastrukturalnego (.pdf, 506 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 542 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 542 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 1,01 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 314 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 314 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 802 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 319 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,4 MB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,4 MB), obowiązujący od 25.05.2018 do 06.08.2018

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,4 MB), obowiązujący do 24.05.2018

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,39 MB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,39 MB), obowiązujący od 25.05.2018 do 06.08.2018

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,39 MB),

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 536 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 536 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 462 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 412 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,13 MB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco (.pdf, 139 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały (.pdf, 309 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały (.pdf, 309 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załącznik 15 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami (.pdf, 1,32 MB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

a)    Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16,Fax (12) 29 90 941Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.

b)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.

c)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.

d)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.

e)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl