Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 17.06.2016

18 października 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym  Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dokonała wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania dla Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ. 

Do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty, których całkowita wartość wynosi 2 435 176,86 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 2 157 993,04 zł.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na: • październik 2016 roku – w przypadku, gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie do 80 wniosków, • listopad 2016 roku w przypadku, gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie od 81 do 150 wniosków, • grudzień 2016 roku – w przypadku gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie powyżej 150 wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie http://generator-efs.dolnyslask.pl

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFS

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie powinny być wypełnione w  Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) za pomocą tzw. generatora wniosków o dofinansowanie EFS. Jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA papierowej wersji wniosku jest składany w siedzibie IOK. Logowanie do systemu SOWA będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
  • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów: 

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

a) zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

e) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/ umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz pobudzające ciekawość świata). 

10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z  dziećmi w  wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji zawiera Regulamin konkursu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa): • w zakresie projektów typu 10.1.B, 10.1.C. – 95% • w przypadku występowania w projekcie różnych typów wparcia, wśród których występuje typ 10.1.A - 85%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT AJ wynosi: 3 094 325 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl  oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10 1 3 AJ 20.04.2016

załącznik-nr-1-wzór-karty-weryfikacji-technicznej1

załącznik-nr-2-wzór-karty-weryfikacji-technicznej-uzupełnionego-wniosku-o-dofinansowanie

załącznik-nr-3-wzór-karty oceny formalnej_Działanie 10.1_horyzontalne

Załącznik-nr-4-–-wzór-karty-oceny-zgodności-ze-strategią-ZIT-AJ-kwiecien

załącznik-nr-5-wzór-deklaracji-bezstroności-i-poufności-do-weryfikacji-technicznej

załącznik-nr-6-wzór-deklaracji-bezstroności-i-poufności-dla-pracownik-IOK

załącznik-nr-7-wzór-deklaracji-bezstroności-i-poufności-dla-eksperta

załącznik-nr-8-wzór-deklaracji-poufności-dla-obserwatora

Załącznik-nr-13-Katalog-stawek-maksymalnych-w-ramach-Działania-10.1

załącznik-nr-14-oświadczenie-dotyczące-stosowania-przepisów-PZP

załącznik-nr-15-oświadczenie-dotyczące-wydatków-inwestycyjnych

załącznik-nr-16 ZIT KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - Działanie 10.1

Instrukcja wypełniania WND SOWA (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

załącznik-nr-9-zakres-wniosku-od-dofinansowanie-projektu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

załącznik-nr-10 Wzór umowy EFS _ standardowa dla 10.1 zmiana od marca 2016

załącznik-nr-11 Wzór umowy EFS_ Ryczałt dla 10.1 zmiana od marca 2016

załącznik-nr-12 Wzór umowy EFS _dla PJB dla 10.1 zmiana od marca 2016

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:

Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:

E – maila: zitaj@jeleniagora.pl

Telefonu: 75 75 46 255  oraz 75 75 46 286

Bezpośrednio w siedzibie:

Wydział Zarządzania ZIT AJ, Jelenia Góra,  ul. Okrzei 10, pokój nr 107,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ