Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania, RPO Lubuskiego

Zakończony 5.02.2016

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza wyniki naboru wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO-Lubuskie 2020 na rok 2016 Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/16 dla Działania 10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

luty 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,

 • tj. poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą –ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w SZOOP RPO-Lubuskie 2020 w Rozdziale 2.10 Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Ze środków pomocy technicznej mogą być finansowane w szczególności następujące typy działań:

 1. Wsparcie zatrudnienia pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programu,
 2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programu,
 3. Finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji zaangażowanych w realizację programu,
 4. Budowa, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych (wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną) obsługujących procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i oceny programu,
 5. Przygotowanie ewaluacji, analiz, badań, ocen, sprawozdań, opinii prawnych, doradztwa prawnego oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych,
 6. Funkcjonowanie komitetów, w szczególności powołanie i obsługa, organizacja posiedzeń oraz uczestnictwo członków komitetów w posiedzeniach,
 7. Wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji programu,
 8. Informacja i promocja programu,
 9. Działania edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
 10. Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 77 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

20 483 001,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik a18 - Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej (PDF 93 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nabór prowadzony w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt: e-mail: t.kosowicz@lrpo.lubuskie.pl , tel. 68 456 51 07

Linki

Informacja o konkursie na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl