Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, RPO Małopolskiego

Zakończony 24.06.2020

Wyniki naboru 1.09.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 1 września 2020 roku Uchwałą nr 1212/20 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20. 

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20 (.pdf, 742 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 300 KB). 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 27 kwietnia 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a)    szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b)   uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

- zajęć on-line,

- kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a)    Biologia

b)    Chemia

c)    Fizyka

d)    Geografia

e)    Informatyka

f)     Matematyka

g)    Przedsiębiorczość

h)    Język angielski

i)     Język niemiecki

j)     Język francuski

k)    Umiejętności uczenia się

l)     Umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1a do Regulaminu konkursu (.pdf, 345 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 561 465,88 PLN

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami, tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu. 

Powyższy wymóg dotyczy projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza kwoty 431 240,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (.pdf, 1,1 MB)

Załączniki do Regulaminu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 345 KB)

Załącznik 1 b Wymogi dotyczące potencjału technicznego i infrastrukturalnego w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającym efektywną realizację projektu (.pdf, 468 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 507 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 868 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 286 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 463 KB)

Załącznik 1 do Regulaminu pracy KOP - Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 520 KB)

Załącznik 2 do Regulaminu pracy KOP - Wzory oświadczeń (.pdf, 534 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 310 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 651 KB)

Załączniki do umowy (.zip, 1,3 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 413 KB)

Załącznik 4 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 373 KB)

Załącznik 9 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 328 KB)

Załącznik 10 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących RPO WM opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 487 KB)

Załącznik 11 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 983 KB)

Załącznik 12 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 247 KB)

Załącznik 13 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 155 KB)

Załącznik 1 a i b do Dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu - Wzory oświadczeń małżonka wnioskodawcy (.pdf, 335 KB)

Załącznik 14 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 136 KB)

Załącznik 15 Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 240 KB)

Załączniki do uchwały (.zip, 1,9 MB) 

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 507 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 651 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu (.pdf, 328 KB).

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.