Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, RPO Małopolskiego

Wyniki naboru 30.03.2017

19.07.2017

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 lipca 2017 r., uchwałą nr 1145/17 dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów ocenionych pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej. W związku z wybraniem projektów do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej do pobrania: 

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania (.PDF 466KB)

 

30.03.2017 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego  w dniu 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr 477/17 dokonał wyboru do dofinansowania 86 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Łączna wartość dofinansowania wybranych projektów wyniosła 101 110 152,65 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 317KB).

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 423KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a)    szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty),

b)    uczniowie i słuchacze tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,

c)    kadra tych szkół i placówek w tym nauczyciele przedmiotów ogólnych w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A.  rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych;

B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu;

C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.

Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być realizowany samodzielnie.Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 127 608 375,26 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

22.06.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 972/17 z dnia 20 czerwca2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.3 Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają  z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie  zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.  

Poniżej w plikach do pobrania:

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu

Uchwała nr 972/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r

17.03.2017
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 394/17 z dnia 16 marca 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.3 Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Zmiany w Regulaminie wynikają ze  zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.  

Poniżej w plikach do pobrania:
- Wykaz zmian w Regulaminie konkursu
- Uchwała nr 394/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 marca 2017 r.

Regulamin konkursu  (.pdf, 788 KB),

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 410 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 371 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku  (.pdf, 1 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO  (.pdf, 346 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów   (.pdf, 492 KB), wersja obowiązująca od 17.11.2016 - aktualna

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów   (.pdf, 1 MB), wersja obowiązująca do 16.11.2016

Załącznik 6 Definicje wskaźników  (.pdf, 404 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy standardowej  (.pdf, 912 KB) 

Załącznik 8 Wzór umowy ryczałtowej  (.pdf, 1 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej  (.pdf, 475 KB), 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  (.pdf, 450KB), wersja obowiązująca od 17.11.2016 - aktualna

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  (.pdf, 463 KB), wersja obowiązująca do 16.11.2016

Załącznik 11 Standard usług oraz katalog maksymalnych stawek  (.pdf, 536 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO  (.pdf, 1MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu;

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 , 8 i 9 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl; 
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl; 
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl; 
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl; 
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.Ogłoszenie o konkursie i

Linki

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego