Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 11.09.2020 do 01.10.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/20 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro - projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście poniesionych

Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro - projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście poniesionych Nabór od 11 września 2020 r. do 1 października 2020 r.

Przypominamy, że projekty składane w odpowiedzi na konkursy w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” mogą zakładać komplementarność wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z resortowym Programem „MALUCH+”. Powyższe oznacza, że koszty utworzenia 1 miejsca opieki mogą być finansowane z dwóch źródeł tj. zarówno ze środków EFS w ramach projektu, jak i ze środków Programu „MALUCH+” (szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawierają zapisy w Regulaminach konkursu).

Zgodnie z Regulaminami Konkursów, w celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki beneficjent zobowiązany jest przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. Wzór kosztorysu przedsięwzięcia stanowiący Załącznik nr 17 do Regulaminu Konkursu należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020 rok

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.efs-fundusze.lodzkie.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.efs-fundusze.lodzkie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 2. podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 3. podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Należy również spełnić następujący wymóg wynikający ze szczegółowego kryterium dostępu wskazanego w Regulaminie konkursu:

 • Doświadczenia wnioskodawcy - Wnioskodawca posiada minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub prowadzeniu przedszkola/ oddziału przedszkolnego lub prowadzeniu innej formy wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: 
  - żłobków 
  - klubów dziecięcych 
  - opiekuna dziennego
 2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
  - doradztwa zawodowego 
  - doradztwa indywidualnego 
  - pośrednictwa pracy 
  - szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, znajdują się w Rozdziale 7.1. Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 7 848 400,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 881 247,69 EUR co stanowi 8 402 404,68 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze są opisane w Rozdziale 8 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne). Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie www.rpo.lodzkie.pl - Nabory wniosków – RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/20.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.