Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Podawcze, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Podawcze, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, parter.

Uwaga.
Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie do IOK! Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie.xls lub xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie, musi zostać zaparafowany na każdej stronie, opatrzony pieczęcią firmową, podpisany czytelnie przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne. W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie w części IX Formularza wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie oświadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu. Podpisy ww. osób powinny być czytelne. W przypadku zastosowania parafy należy ją opatrzyć pieczęcią imienną.
Wniosek w formie papierowej i elektronicznej należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej następująco:

 • Nazwa i adres wnioskodawcy
 • Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „…wpisać tytuł projektu….”
 • Konkurs numer RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Biuro Podawcze Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • al. Piłsudskiego 8,
 • 90-051 Łódź

Dane teleadresowe wnioskodawcy podawane we wniosku muszą być aktualne. Korespondencja pisemna będzie przesyłana na adres do korespondencji wskazany w części 2.9.4 wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski:

1. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Oczekiwanym efektem projektów w ramach przedmiotowego konkursu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.
W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu: Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: w formie instytucjonalnej:

 • żłobków,
 • klubów dziecięcych,
 • opiekuna dziennego

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

 • doradztwa zawodowego,
 • doradztwa indywidualnego,
 • pośrednictwa pracy,
 • szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to że zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to  91,00%, w tym wsparcie finansowe EFS:

 • 85,00% Poziom wkładu własnego:
 • 9,00%IOK zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w tym w wyniku zmiany kursu euro.

Minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami SzOOP to 50 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 4 650 000,00  EUR, co stanowi  20 051 730,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 6 grudnia 2017 roku)

Wykaz zmian w regulaminie

Regulamin konkursu (wersja archiwalna, obowiązująca do 5 grudnia 2017 roku)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja aktualna z 17 listopada 2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej. W systemie realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

 • etap przedsądowy -środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ;
 • etap sądowy -środkami odwoławczymi przysługującymi wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektami z zakresu Poddziałania XI.1.2 kształcenie ogólne RPO WŁ oraz ograniczoną dostępność środków na ww. Poddziałanie IZ RPO WŁ wprowadziła nowe  kryterium premiujące.

Nazwa kryterium premiującego:

 • Komplementarność działań.  

Sposób oceny kryterium:

 • Wnioskodawca posiada zawartą umowę o dofinansowanie realizacji w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Weryfikacja na podstawie zapisów we wniosku. Kryterium zerojedynkowe. Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne  kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno - merytorycznej otrzymują premię punktową tj.  20 punktów za spełnienie kryterium premiującego.Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów  przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

W celu zdobycia dodatkowych punktów należy w pierwszej kolejności złożyć poprawny wniosek o dofinansowanie  oraz podpisać umowę o dofinansowanie projektu z zakresu Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach przedmiotowego konkursu możliwa jest realizacja projektów ukierunkowanych na wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi (działanie obligatoryjne w projekcie) w formie: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego;
 • aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W projektach z zakresu opieki na dziećmi do lat 3 oczekiwanym efektem jest pomoc osobom sprawującym opiekę nad najmłodszymi w powrocie na rynek pracy. Powyższe dotyczy osób pracujących, które wskutek zagwarantowanej opieki nad dziećmi mają ułatwiony powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osób bezrobotnych/biernych zawodowo, które w wyniku realizacji projektu podejdą pracę lub będą aktywnie jej poszukiwać.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 07.12.2017 do 14.12.2017. Konkurs na projekty z zakresu Działania X.1 został już ogłoszony (Regulamin konkursu).

Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w dniu 07.11.2017 r. konkursu w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

W sprawach dotyczących Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej instytucji ogłaszającej