Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna, RPO Mazowieckiego

Zakończony 5.11.2015

Wyniki naboru zostały ogłoszone dnia 11 maja 2016 roku, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Aktualizacja wyników została ogłoszona 22 czerwca 2016 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Wyniki naboru 10.04.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 7403-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego pod adresem internetowym mewa2.mazowia.eu . Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP);
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
  • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
  • wydłużenie godzin pracy OWP;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 113 720,00 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Linki

Ogłoszenie o naborze zamieszczonym na stronie instytucji organizującej konkurs