Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna, RPO Mazowieckiego

Zakończony 14.07.2021

Dnia 25.01.2022, 26.04.2022, 05.05.2022, 15.06.2022 MJWPU opublikowała wyniki naboru.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2022

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Musisz wiedzieć, że zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioskodawcą może być organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego, którego dotyczy wsparcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

a. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych;

b. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

c. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;

d. wydłużenie godzin pracy OWP;

e. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  w projekcie wynosi 80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,5654 PLN to 5 706 750,00 PLN.

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (publikacja 25.06.2021)

Regulamin konkursu nieaktualny(publikacja 13.05.2021)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 13.05.2021)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 25.06.2021)

Wzór umowy o dofinansowanie nieaktualny (publikacja 13.05.2021)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać telefonicznie:

- infolinia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

- mejlowo:

- Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.

W ich trakcie  przedstawiamy założenia Programu  Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Linki

10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna – RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21