Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, RPO Mazowieckiego

Zakończony 28.11.2019

27.05.2020, 29.07.2020, 03.02.2021, 09.06.2021 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała wyniki naboru.

Wyniki naboru 27.05.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania [Publikacja 09/06/2021]

Lista wniosków wybranych do dofinansowania [Publikacja 03.02.2021]

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji [Publikacja 29.07.2020]

Lista projektów wybranych do dofinansowania [Publikacja 27.05.2020]

Skład KOP [Publikacja 27.05.2020]

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 Wnioskodawcą w ramach projektu jest:- organ prowadzący objęte wsparciem szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne zlokalizowane na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).lub-podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie .Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[1], w szczególności obejmujących:

- realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

- realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

- wdrożenie nowych form i programów nauczania;

- tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty;

- organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

- nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągniecia założonych celów edukacyjnych.;

- wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

- realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu[2],[3]

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno — przyrodniczych uczniów[4],[5] 

b. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Warunki wyposażenia szkolnych pracowni zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych[6]

a. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń[7],[8]

b. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

Warunki wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[1] Wymienione działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. 

[2] Interwencja realizowana łącznie z typem operacji 1. 

[3] Interwencja dotyczy obu elementów wymienionych w typie wsparcia lub jednego z nich, jeśli beneficjent zapewni realizację drugiego poza projektem. 

[4] Interwencja może obejmować formy jak wskazane w typie operacji 1 

[5] Wymienione działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. 

[6] Interwencja realizowana łącznie z typem operacji 1 

[7] Wsparcie jest realizowane z wykorzystaniem form wymienionych w typie operacji 1. 

[8] Wymienione działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% (= 80% UE + 5% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3809 PLN to 4 805 765,43 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu [publikacja 27.09.2019]

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie [publikacja 25.10.2019]

Wzór wniosku o dofinansowanie NIEAKTUALNY [publikacja 27.09.2019] 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie [publikacja 27.09.2019]

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19