Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO Opolskiego

Zakończony 18.07.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów07.03.2018 Dnia 6 marca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5150/2018 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Zgodnie z dostępną w ramach konkursu alokacją przeznaczoną na ww. poddziałanie, wszystkie spośród 9 wniosków pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej zostały wybrane do dofinansowania.

W załączeniu

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania PDF, 233 kB

Skład Komisji Oceny Projektów PDF, 73 kB

Wyniki naboru 1.12.2016

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania: 29 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 4990/2018 Zarząd Województwa Opolskiego, usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania (subregion AGLOMERACJA OPOLSKA) jeden projekt. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania - AGLOMERACJA OPOLSKA Projekty wybrane do dofinansowania (PDF 232 KB)

Dokument

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w OpoluDział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)ul. Krakowska 38,45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz papierowej (w 2 egzemplarzach). W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:-        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).[1]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla infrastruktury w ramach poddziałania 10.1.2 polega w szczególności na: adaptacji, remoncie lub przebudowie lokalu lub budynku, budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku.Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w Infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020 tj.:Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności[2] na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin[3], w zakresie:a)  usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w ramach dziennego domu opieki,b) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych całodobowo w ramach domu pomocy społecznej[4], innej placówki zapewniającej całodobową opiekę[5], usług opiekuńczych/asystenckich  świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej jako element uzupełniający kompleksowego projektu.[2] Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2016 r.[3] Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe do realizacji jedynie jako działania uzupełniające.[4] Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, art. 54-66 (Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.).[5] Na przykład placówki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, art. 67-69 (Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.), mieszkania wspierane/treningowe zgodne z definicjami zawartymi w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2016 r.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 (typ projektów: inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych), stanowią załącznik nr 8 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

75 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin  (PDF 604 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 977 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor_umowy (DOC 432 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:- E – maila: info@ocrg.opolskie.p l- Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661- Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju GospodarkiDział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiejul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Linki

Strona Programu Województwa Opolskiego

Link do ogłoszenia OCRG