Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkiego

Zakończony 4.01.2016

Wyjaśnienia dotyczące konkursu nr RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/15

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
  • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3:

w formie instytucjonalnej:

a) żłobków,

b) klubów dziecięcych,

c) opiekuna dziennego;

i pozainstytucjonalnej:

d) niani.

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

a) doradztwa zawodowego,

b) doradztwa indywidualnego,

c) pośrednictwa pracy,

d) szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w Podrozdziale 6.2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

91%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

29 898 355 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu - wersja aktualna z 26 listopada 2015 r.

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna z 20 października 2015 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - wersja aktualna z 26 listopada 2015 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - wersja nieaktualna z 20 października 2015 r.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - standardowa - wersja aktualna z 9 grudnia 2015 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - standardowa - wersja nieaktualna z 10 października 2015 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - kwoty ryczałtowe - wersja aktualna z 9 grudnia 2015 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - kwoty ryczałtowe - wersja nieaktualna z 10 października 2015 r.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

etap przedsądowy: protest składany do Instytucji Zarządzającej;

etap sądowy: skarga składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Informacja z 26 listopada 2015 roku o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 i wydłużenie terminu naboru wniosków

Informacja z 9 grudnia 2015 roku o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15