Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 5.02.2021

W dniu 02.03.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy opublikował wstępne wyniki naboru pozakonkursowego nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-03-05

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86

25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć: w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków w LSI (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=341).

Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć: osobiście:

−      do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30.

lub

kurierem lub pocztą na adres:

−      Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,

w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów w ramach naboru pozakonkursowego nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 mogą ubiegać się Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy z obszaru Województwa Świętokrzyskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane jedynie instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odnoszące się do typów operacji wskazanych w SZOOP dla Działania 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

80 041 435,27 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce,

tel. 41 364 16 50; 41 364 16 24; 41 364 16 25.

Linki

Pełna dokumentacja naboru nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21