Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 1.

1. Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 30.04.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IIi kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Wniosek składany w formie elektronicznej.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu informatycznego Banku Inwestycyjnego Kraju  Związkowego  Brandenburgia (ILB).

Po przekazaniu wniosku za pośrednictwem systemu elektronicznego ILB należy wydrukować i podpisać wskazane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia i przekazać je najpóźniej 3 dni robocze po zakończeniu naboru na adres WS:

Wspólny Sekretariat

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Bischofstraße 1aD-15230 Frankfurt n. Odrą

Niemcy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta),
 • ich zrzeszenia, związki oraz instytucje im podległe
 • organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne
 • prawne podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania oraz pozaszkolne placówki edukacji ekologicznej
 • placówki naukowe
 • instytucje kultury
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje i zrzeszenia turystyczne
 • stowarzyszenia i organizacje ochrony środowiska

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Tworzenie produktów, które ułatwiają dostępność wspólnego dziedzictwa naturalnego, np. wspólne stacje ochrony przyrody; poprawa jakości placówek edukacji ekologicznej i ich oferty; wielojęzyczne przewodniki;  podnoszenie kwalifikacji polsko-niemieckich „przewodników przyrody“; wspólne turystyczne zagospodarowanie i promowanie krajobrazów przyrodniczych na rzecz wspierania trwałej i zrównoważonej turystyki
 • Tworzenie i promocja wspólnych regionalnych, tematycznych ofert kulturowych i kulturowo – historycznych, np. wspólne wystawy, wielojęzyczne przewodniki, podnoszenie kwalifikacji polsko-niemieckich „przewodników kultury”
 • Powiązanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w zakresie: ścieżek rowerowych; szlaków wodnych; pozostałej turystycznej infrastruktury szlaków, jak np. szlaki piesze i konne oraz przyrodnicze i kulturowe ścieżki dydaktyczne, wraz z ich oznakowaniem i promocją
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja turystycznej infrastruktury rzecznej wraz z połączeniami promowymi i podobnymi przeprawami funkcjonalnymi na Odrze, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci zgodnie z planami gospodarowania wodami, o których mowa w art. 13 dyrektywy 2000/60/WE
 • Inwestycyjne i nieinwestycyjne działania na rzecz zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego, np. poprzez zabezpieczenie i renowację obiektów o wartości kulturowo-historycznej, renaturyzacja pomników przyrody
 • Wspólne badania celem dokumentowania, przedstawiania i opracowywania dziedzictwa naturalnego i kulturowego, np. w formie wystaw oraz poprzez cyfryzację
 • Inwestycyjne i nieinwestycyjne działania na rzecz utrzymania zwyczajów i obrzędów
 • Transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk w związku z Natura 2000, w szczególności stworzenie transgranicznego zespołu siedlisk (biotopów), np. przez tworzenie sieci biotopów; tworzenie siedlisk pomostowych; renaturyzację łęgów rzecznych; ochronę, monitoring, zarządzanie i promocję na rzecz gatunków wiodących
 • Działania na rzecz renaturyzacji zdegradowanych terenów celem przywrócenia ich naturalnych funkcji i odbudowy różnorodności biologicznej – jeżeli istnieją transgraniczne powiązania przyczynowo-skutkowe
 • Transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych, np. obniżenie emisji dwutlenku węgla poprzez działania na rzecz ochrony torfowisk; retencja wód i prewencyjna ochrona przeciwpowodziowa poprzez działania na rzecz renaturyzacji łęgów zgodnie z planami zarządzania ryzykiem powodziowym i ramową dyrektywą wodną; wzmocnienie rolnictwa ekologicznego; wykorzystanie siedlisk chronionych poprzez alternatywne, modelowe formy użytkowania (zrównoważone praktyki w zakresie użytkowania torfowisk) lub na rzecz wypoczynku i poznawania krajobrazu

%MCEPASTEBIN%

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne w rozdziale V.3 "Ocena wniosku o dofinansowanie", na str. 43 Podręcznika Beneficjenta

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja środków w ramach tego naboru:Oś priorytetowa I – Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego: 10,5 mln euro EFRR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura rozpatrywania skarg znajduje się w rozdziale V.4, na str. 65 Podręcznika Beneficjenta.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Bischofstraße 1a 15230 Frankfurt n. Odrą

Niemcy

tel. +49 335 60676 9950 faks: +49 335 606769959

e-mail: elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de 

Informacje udzielane są przez pracowników WS zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim.

Linki

Strona internetowa programu