Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W grudniu aż 230 możliwości na zdobycie pieniędzy dla Twoich projektów! Sprawdź ofertę Funduszy Europejskich

W grudniu szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Z oferty unijnej mogą też skorzystać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje rynku pracy czy uczelnie wyższe. Nadchodzący miesiąc to 230 konkursów, w tym 91 zupełnie nowych. Wśród nich znajdziesz 57 konkursów z programów ogólnopolskich, 160 konkursów z programów regionalnych i 13 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Sprawdź pełną ofertę wszystkich naborów unijnych! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

badania

Pod koniec grudnia otwiera się nabór na projekty dotyczące badań przemysłowych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wejdziesz w konsorcjum z jednostką naukową, możesz ubiegać się o dotację. W skład konsorcjum może jednak wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Minimalnie koszty kwalifikowalne projektu muszą wynieść 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 5 mln zł.

więcej informacji (pdf)

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, grudzień to ostatnia szansa na przystąpienie do konkursów na opracowanie nowego produktu lub usługi, które wymagają przeprowadzenia badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. To tzw. „szybka ścieżka” czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.  O dotacje w trybie „szybkiej ścieżki” mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których wyróżniono certyfikatem „Seal of Excellence”. W naborze mogą wziąć udział projekty, które już wcześniej doceniono, ale nie przyznano im finansowania. Przedsiębiorstwa nie przejdą ponownej oceny, ale będą musiały spełnić określone wymogi.Nabory skierowane są do przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw. Tu możesz otrzymać pieniądze na projekty, który obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. 

Energetyka

energetyka

W grudniu zamykają się konkursy w obszarze energetyki. Jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą – wytwórcą energii ze źródeł odnawialnych, masz ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie m.in. na inwestycje w obszarach:  

 • budowa nowych lub zwiększenie mocy jednostek, które wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i ciepło użytkowe,       
 • budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu, które wykorzystują energię cieplną wytworzoną jednocześnie z energią elektryczną, w tym wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE,       
 • budowa nowych lub przebudowa instalacji, dzięki którym zwiększy się moc wytwarzanej energii cieplnej, wykorzystującej biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną,       
 • przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, które zmniejszą straty na przesyle i dystrybucji energii.

Uczelnie

Wyższe uczelnie publiczne i niepubliczne mogą ubiegać się w grudniu o środki unijne na opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych. Mogą to zrobić wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi. Chodzi o programy dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, które będą rozwijać ich kompetencje w tym m.in.:  

 • pobudzać ich ciekawości poznawczą,       
 • inspirować do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,     
 • propagować kulturę innowacyjności,        
 • zapoznawać ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. 

Na konkurs przeznaczono 20 mln zł. Projekt może otrzymać do 19,4 mln zł dofinansowania, ponieważ maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. 
więcej informacji (pdf)

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Energetyka

energetyka

Działasz w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej? W grudniu masz jeszcze szansę na złożenie wniosku o środki unijne na tzw. głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej (woj. łódzkie). Taka modernizacja energetyczna budynkuobejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów naenergooszczędne, w tym m.in.:       

 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych       
 • modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wodyużytkowej      
 • wymianę oświetlenia części wspólnych na energooszczędne      
 • przebudowę systemów grzewczych     
 • przebudowę systemów chłodzących i budowę/przebudowę klimatyzacji     
 • instalację odnawialnych źródeł energii

więcej informacji

W regionalnych programach również czekają środki w konkursach na inwestycje energetyczne. To m.in.:      

 • inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (konkurs dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury, instytucjom ochrony zdrowia w ramach RPO zachodniopomorskiego, małopolskiego, łódzkiego)     
 • projekty dotyczące budowy/przebudowy sieci elektro-energetycznych     
 • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (elektrownie wodne, wiatrowe, instalacji wykorzystujące energię geotermalną, biomasę).

Nauka i edukacja 

nauka

Projekty w tego typu konkursach (dostępne m.in. w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim) polegają na:     

 1. działaniach służących poprawie warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in: doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.    
 2. wsparciu uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy  (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (czyli np. można zaprojektować realizację projektów edukacyjnych, organizację kółek zainteresowań, laboratoriów dla uczniów).    
 3. wsparciu nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć.   
 4. tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej.    
 5. rozszerzeniu oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą). 

Dostępne są również szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych (woj. łódzkie, mazowieckie)

Rewitalizacja

rew2

Do projektów związanych z rewitalizacją, aplikować może liczne grono instytucji - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury (lub partnerstwa ww. podmiotów). Projekty uruchomione w konkursach regionalnych, w województwach m.in. wielkopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, śląskim) mogą dotyczyć:      

 • przebudowy lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami, obiektów poprzemysłowych/ powojskowych;       
 • zagospodarowania lub zmiany zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych;

Zdrowie

zdrowie

Dla kogo?

Dla instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) realizujących zadania publiczne, jst i ich jednostek organizacyjnych oraz utworzonych przez nie podmiotów, czy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, świadczących usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co?

M.in. na:        

 • wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (RPO pomorskie, śląskie):      
 • profilaktykę i diagnostykę  w zakresie chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym danego regionu,       
 • promocję i edukację  zdrowotną, która obejmuje m.in.:

 i.akcje profilaktyczne,
 ii.akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną;      

 • zakup aparatury medycznej na potrzeby podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia (RPO mazowieckie)

Środowisko

 

ochronasr

W grudniu kończy się nabór dla jednostek samorządu terytorialnego na projekty dotyczące gospodarki odpadami np. inwestycje dotyczące punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Inwestycje nie obejmują instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

więcej informacji

W grudniu można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska, na przykład:   

 •   budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. wielkopolskie),      
 •   gospodarowanie odpadami (woj. śląskie, małopolskie, opolskie, pomorskie),    
 •   opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (wielkopolskie),

Infrastruktura społeczna 

infrastruktura

 

W grudniu możesz również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej, a konkretnie na:      

 •   wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które są w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach). Taka pomoc może przybrać postać:

a)       bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

b)       usług szkoleniowych  przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

c)       usług doradczo-szkoleniowych realizowanych po założeniu działalności gospodarczej.

 • wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: 
  • społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
  • zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
  • edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy;
 • realizowanie lokalnych działań z aktywnym udziałem społeczności (organizowanie grup inicjatywnych, grup samopomocowych, grup wsparcia, wolontariatu).

W programach regionalnych (m.in. województwo lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie) dostępnych będzie aż 14 konkursów o tej tematyce. Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne i związki wyznaniowe.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.