Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opublikowano zmienione Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

19 grudnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych w Umowie Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do trzeciej wersji Wytycznych obejmują:

  • aktualizację katalogu kompetencji kluczowych i uniwersalnych zgodnie ze zmianą wprowadzoną do Umowy Partnerstwa;
  • wprowadzenie przepisów dotyczących wsparcia szkół gimnazjalnych bądź podmiotów powstałych w wyniku ich likwidacji/przekształcenia w okresie wygaszania ich działalności;
  • rezygnację z obowiązku koncentracji środków na szkołach i placówkach zlokalizowanych na obszarach cechujących się największymi potrzebami w zakresie edukacji na rzecz preferencji dla wsparcia uczniów i szkół ze specjalnymi i największymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi;
  • wprowadzenie informacji o otwartości katalogów wyposażenia szkół i pracowni zawodowych zamieszczonych na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • wprowadzenie preferencji dla wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty, które zostały objęte wsparciem w ramach Działania 1.1 PO PC bądź mają dostęp do internetu o przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;
  • dodanie działań ukierunkowane na wsparcie kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych;
  • uzupełnienie katalogu form wsparcia w ramach Priorytetu inwestycyjnego 10iv o kompleksowe programy kształcenia w miejscu pracy.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi.

Znowelizowane wytyczne są stosowane od 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 (M.P. z 2017, poz. 1215).

Poniżej zamieszczono zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji zewnętrznych projektu Wytycznych, natomiast treść dokumentu jest dostępna na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju:

Załączniki: