Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

29 grudnia 2017 roku zostały opublikowane "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020".

Przedmiot i zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Wprowadzone zmiany

Zmiany dotyczą m.in.:

  • wprowadzenia zapisów dotyczących możliwości obejmowania wsparciem nowych grup docelowych wskazanych w Umowie Partnerstwa, tj. osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, imigrantów i reemigrantów, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz bezrobotnych w wieku 30-49 lat niekwalifikujących się innych grup docelowych określonych w UP, wraz ze wskazaniem definicji poszczególnych grup;
  • zmiany demarkacji między CT 8 i CT 9 w kontekście zmienionych w tym zakresie zapisów Umowy Partnerstwa;
  • wprowadzenia obowiązku pomiaru efektywności zawodowej w odniesieniu do osób pracujących wraz z zapisami dotyczącymi zasad pomiaru tej efektywności;
  • uszczegółowienia zasad dotyczących realizacji staży w ramach projektów z zakresu aktywizacji zawodowej;
  • umożliwienia finansowania opieki nad osobami z niepełnosprawnościami oraz aktywizacji zawodowej opiekunów tych osób.

Wytyczne obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

Zapoznaj się z aktualną wersją Wytycznych oraz zgłoszonymi uwagami:

Wytyczne (PDF 382 KB)

Wytyczne w wersji śledzenia zmian (DOC 512 KB)

Zestawienie uwag (XLS 538 KB)