Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP)

Przedstawiamy działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19.

Dla kogo pomoc?

Sprawdź, czy Twoja organizacja może skorzystać z pomocy antykryzysowej!

Jest ona kierowana do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o te organizacje, którym spadły przychody z działalności statutowej w wyniku epidemii COVID-19. 

Dofinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników NGO / OPP i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne.

Wsparcie obejmuje w szczególności:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • kościelne osoby prawne,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki non-profit. 

Formy świadczenia pracy przed pracowników:

 • umowa o pracę,
 • spółdzielcza umowa o pracę,
 • umowy cywilno-prawne (np. umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą).

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku przychodów z działalności statutowej organizacji. Gdy spadek przychodów wyniesie:

 • co najmniej 30% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne;
 • co najmniej 50% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne;
 • co najmniej 80% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. 

Ze wsparcia możesz skorzystać przez 3 miesiące! Rząd może wydłużyć ten okres w zależności od sytuacji w kraju. 

Jak liczony będzie spadek obrotów?

Aby wyliczyć spadek przychodów organizacji, weź pod uwagę 2 kolejne miesiące w 2020 r. (dowolnie przez Ciebie wskazane, np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych. Zestaw je z dwoma tymi samymi miesiącami w 2019 r. Na tej podstawie wyliczasz spadek obrotów dla całego okresu, dla którego ubiegasz się o dofinansowanie.

Gdzie zgłosić się po wsparcie?

Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP).

Pomoc krok po kroku

Krok 1. Wybierz właściwy PUP i sprawdź terminy

Wybierz PUP właściwy ze względu na siedzibę organizacji lub miejsce wykonywania pracy przez jej pracowników. Sprawdź termin naboru wniosków na stronie internetowej urzędu. 

Krok 2. Dokumenty i oświadczenia 

Skompletuj wymagane dokumenty i oświadczenia. Szczegóły znajdziesz na platformie praca.gov.pl

Krok 3. Wyślij wniosek! 

Wypełnij i wyślij wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej do właściwego PUP poprzez platformę praca.gov.pl

Pamiętaj!

Na złożenie wniosku masz 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Zwróć uwagę!

 • Jeśli Twoja organizacja utrzyma zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem przez okres, na który to wsparcie uzyskała, nie będzie musiała zwracać otrzymanej pomocy.
 • Jeśli Twoja organizacja nie utrzyma zatrudnienia pracowników przez okres, na który to wsparcie uzyskała, zwraca otrzymane pieniądze bez odsetek (proporcjonalnie do czasu, kiedy ich nie zatrudniała). Ma na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • Twoja organizacja nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
 • Dofinansowanie jest wypłacane w miesięcznych transzach, po złożeniu przez organizację oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

Zapoznaj się z ulotką Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19 (PDF 0,3 MB).