Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-09-2007

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Kapitał Ludzki

Prekomitet Monitorujący PO Kapitał Ludzki przyjął ogólne kryteria wyboru projektów dla PO KL oraz szczegółowe kryteria dla projektów, które zostaną uruchomione w trybie pilotażowym.

Zgodnie z art. 60 i 63 rozporządzenia nr 1083/2006/WE z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Komitet Monitorujący Program Operacyjny analizuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego, natomiast do zadań Instytucji Zarządzającej należy zapewnienie, iż projekty są wybierane do finansowania zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami oraz spełniają wszystkie wymogi wynikające z zasad wspólnotowych i krajowych.

Zgodnie z powyższą podstawą prawną Prekomitet Monitorujący PO KL przyjął w dniu 18 września 2007 r. Uchwałę nr 18 w sprawie zaopiniowania ogólnych kryteriów wyboru projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru dla wybranych (pilotażowych) typów projektów w ramach PO KL. W załączniku do uchwały zawarto ogólne kryteria wyboru projektów (formalne, merytoryczne i horyzontalne), które będą stosowane do wszystkich projektów realizowanych w ramach PO KL jak również kryteria szczegółowe, które zostaną zastosowane do oceny projektów uruchomionych w trybie pilotażowym, jeszcze przed przyjęciem przez Podkomitety Monitorujące Planów działań dla poszczególnych Priorytetów PO KL. Szczegółowe kryteria dla projektów pilotażowych odnoszą się do:

  • nieobjętych pomocą publiczną form wsparcia kierowanych do osób bezrobotnych i biernych zawodowo realizowanych w procedurze konkursowej przez podmioty inne niż Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy;
  • projektów dotyczących kształcenia pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatyw są zainteresowane nabyciem nowych, podwyższeniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego), realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw;
  • projektów dotyczących lokalnych inicjatyw edukacyjnych realizowanych na obszarach wiejskich w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;

Przed przyjęciem kryteriów wyboru projektów przez Prekomitet Monitorujący PO KL Instytucja Zarządzająca przeprowadziła w terminie 16 – 31 sierpnia br. konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów.  W ich wyniku swoje uwagi i postulaty zgłosiły m. in. Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Fundacja Eurorozwój, Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, Mazowieckie Centrum Szkoleń, Uniwersytet Wrocławski. Po zakończeniu konsultacji i uwzględnieniu zgłoszonych w ich ramach uwag Instytucja Zarządzająca PO KL przedłożyła kryteria wyboru projektów do akceptacji Prekomitetowi Monitorującemu.

W dokumencie przedstawiono propozycję kryteriów wyboru projektów zgodnie z przyjętą (jednolitą dla projektów konkursowych i systemowych) klasyfikacją wyróżniającą kryteria ogólne i szczegółowe. Za wyodrębnieniem dwóch powyższych typów kryteriów przemawia szeroki zakres różnorodnych zagadnień tematycznych objętych wsparciem w ramach PO KL. Nie jest więc możliwe określenie zamkniętej listy kryteriów obowiązującej dla wszystkich Priorytetów, Działań i Poddziałań PO KL. W założeniu grupę taką stanowią kryteria ogólne, natomiast kryteria szczegółowe będą ustalane dla poszczególnych Działań, Poddziałań i typów projektów realizowanych w ramach PO KL i każdorazowo przyjmowane przez Komitet Monitorujący.

Pobierz plik:
Kryteria wyboru projektów w ramach PO KL 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska