Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

29 października 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.1) (SzOOP).

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu obejmują następujące elementy dokumentu: 

Sektor energetyki

Dokonano aktualizacji zapisów dotyczących Instytucji Wdrażającej w poddziałaniu 1.1.2, w ramach którego zadania będą realizowane bezpośrednio przez instytucję pośredniczącą. W ramach projektów dotyczących doradztwa z uwagi na brak środków własnych przez beneficjenta zwiększono maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu do 100%.

Z uwagi na brak zidentyfikowanych (brak listy projektów) projektów w ramach poddziałania 1.3.1 dokonano zmiany trybu wyboru projektów z trybu pozakonkursowego na tryb konkursowy. Jednocześnie doprecyzowano zapis wskazujący, że z poziomu krajowego wspierane będą budynki instytucji rządowych, a budynki jednostek samorządu terytorialnego - z poziomu regionalnego.

Sektor środowiska

Z opisu działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi usunięto zapisy odnoszące się do instrumentów finansowych (zgodnie z raportem Europejskiego Banku Inwestycyjnego nt. zastosowania instrumentów finansowych w POIiŚ 2014-2020 uznano, że ich zastosowanie w sektorze odpadowym jest niezasadne). 

Uzupełniono opis działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach o szczegółowe zapisy dotyczące kwalifikowalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (analogicznie zapisy znajdowały się w Szczegółowym opisie priorytetów programu na lata 2007-2013).

Wprowadzono również drobne korekty zapisów w działaniach: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (doprecyzowanie, skąd mogą pochodzić środki dofinansowania ze środków krajowych oraz przeformułowanie zapisów dotyczących pomocy publicznej) oraz 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (aktualizacja definicji miejskich obszarów funkcjonalnych oraz usunięcie informacji o pozakonkursowym trybie wyboru dotyczącego typu projektu, który ostatecznie nie znalazł się w SzOOP).

Wprowadzono również korektę wartości 2 wskaźników (dla działania 2.1 i 2.4) w Załączniku 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Sektor transportu

Najważniejszą zmianą było usunięcie z działań transportowych typu projektów dotyczącychprac przygotowawczych dla inwestycji realizowanych po 2020 r.

W osi IV Infrastruktura drogowa dla miast doprecyzowano również zakres interwencji w typie projektu dotyczącego dróg krajowych w miastach na prawach powiatu precyzując, że w zakresie tras wylotowych dotyczy to odcinków dróg zarządzanych przez miasta na prawach powiatu

Sektor kultury

Najważniejszą zmianą było włączenie do katalogu beneficjentów - szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych. Zmiana ta prowadzi do zrównania w możliwościach ubiegania się o dofinansowanie szkół artystycznych prowadzonych przez ministra kultury właściwego ds. kultury oraz organy jednostek samorządu terytorialnego.

Sektor zdrowia

Zmieniony został tryb wyboru projektów dotyczących budowy lub remontu całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie) z trybu konkursowego na tryb pozakonkursowy. Doprecyzowano również definicję doposażenia, tak aby prowadzone inwestycje nie ograniczały się jedynie do aparatury i sprzętu medycznego, ale uwzględniały też inne, niezbędne elementy infrastruktury służące działalności leczniczej i prawidłowemu funkcjonowaniu wspieranych oddziałów szpitalnych.  

Pomoc techniczna

Wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu maksymalnego poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu z 85% do 100% dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (beneficjentów działania 10.1 Pomoc techniczna POIiŚ 2014-2020).

Wykaz projektów zidentyfikowanych

Do wykazu dodano nowo zidentyfikowane projekty w następujących sektorach:

  • energetyki - 1 projekt (poddziałanie 1.3.3),
  • środowiska - 8 projektów (dz. 2.1),
  • transportu - 42, w tym 9 projektów fazowanych (dz. 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1).

Dodatkowo zaktualizowano wartości wybranych projektów i wskaźników (dz. 3.1, 4.2 i 6.1) oraz poprawiono omyłki pisarskie i redakcyjne.

System oceny i wyboru projektów

W przedmiotowym załączniku większość zmian ma charakter redakcyjny. Doprecyzowano zapisy w części dotyczącej ekspertów, ocenie projektów w trybie konkursowym oraz części dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym.