Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

21 grudnia 2015 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.2) (SzOOP POIiŚ).

Nowa wersja dokumentu zawiera następujące zmiany:

Uzupełniono załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego o nowo zidentyfikowane projekty w ramach sektora:

  • Energetyki:
    •   w poddziałaniu 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE, oraz
    •   w działaniu 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
  • Transportu
    •   w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto zaktualizowano wartości dofinansowania dla projektów w działaniu 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Dodatkowo w dokumencie głównym uaktualniono nazwy ministerstw zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ, zgodnie z przyjętymi rozporządzeniami Rady Ministrów.