Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zawieszenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój

Z dniem 12 lutego 2018 roku Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój zawiesza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój Eksperci PO IR ogłoszony 27 marca 2017 roku przez Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju.

Powyższe podyktowane jest koniecznością aktualizacji zasad naboru z uwagi m.in. na zmiany dotyczące ekspertów wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na ekspertów złożone po 12 lutego 2018 roku nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie kolejnego naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój planowe jest na kwiecień 2018 roku, po wprowadzeniu niezbędnych zmian w dokumentacji aplikacyjnej.