Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wyniki naboru dla projektów dotyczących cyfrowego udostępniania zasobów kultury w Programie Polska Cyfrowa

Zakończyła się ocena projektów zgłoszonych dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020.

Spośród 16 wniosków złożonych do oceny przez wnioskodawców wyłoniono do dofinansowania 5 projektów, których łączna wartość to 94,3 mln złotych.

Celem realizacji poddziałania jest digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Beneficjentami poddziałania 2.3.2 mogą być:

  • państwowe lub współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
  • partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Za przeprowadzenie naborów odpowiada Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla POPC.

Lista projektów wybranych do dofinansowania