Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wydłużenie terminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, iż na podstawie zapisów Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 7. Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR (Rozdział 2, podrozdział 2.1, pkt. 8) termin zamknięcia naboru kart projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 zostaje zmieniony na 31 grudnia 2015 r., godz. 15:00.

Kto może starać się o środki?

Karty projektu mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

  • Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)* obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki,
    * Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).
  • Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
  • Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
  • Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
  • Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Gdzie i do kiedy można składać karty projektu?

Karty projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl, w terminie: od 26 października br. do 31 grudnia 2015 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje oraz Regulaminy wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach RPO WM dostępne są w ogłoszeniu o naborze kart dla Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.

Gdzie szukać informacji?

Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich: