Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wyniki naboru w ramach Osi Priorytetowej "Cyfrowe Śląskie", Regionalnego Programu dla województwa śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 zatwierdził z 10.05.2016 r. „Listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów” i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu dla województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji (82 581 303,12 zł) umożliwiła wybór do dofinansowania 38 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 82 172 653,14 zł, przy zachowaniu ich kolejności na liście ocenionych projektów. 

Jednocześnie, w celu przyśpieszenia wdrażania Programu w zakresie kontraktacji, płatności oraz certyfikacji wydatków, uchwałą nr 840/112/V/2016 z 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów o 33 666 601,89 zł oraz dokonał wyboru do dofinansowania kolejnych 16 projektów znajdujących się na liście ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.

Łączna wartość wszystkich 54 projektów wybranych do dofinansowania w ramach niniejszego konkursu, tj. uwzględniając obydwie ww. uchwały Zarządu, wyniosła 116 247 905,01 zł. Zwiększenie alokacji w celu wyboru do dofinansowania kolejnych projektów z ww. Listy nastąpiło w wyniku analizy dostępności środków w ramach osi II RPO WSL, jak również po uwzględnieniu różnic kursowych jakie wystąpiły w porównaniu do okresu pierwotnego przeliczania kwoty alokacji dla konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 wyrażonej w euro.