Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia zaktualizowany

Od 5 listopada 2015 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (SZOOP), którego treść została dostosowana do brzmienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPW 19 października 2015 r.

W odniesieniu do dokumentu z 6 lipca 2015 r. w SZOOP wprowadzono m.in. następujące zmiany:

  • doprecyzowano informacje odnoszące się do stosowania uproszczonych form wydatków w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów;
  • dostosowano kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP do brzmienia przyjętych kryteriów;
  • dostosowano kierunkowe zasady wyboru projektów w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski do brzmienia przyjętych kryteriów oraz zapisów POPW;
  • dostosowano typy projektów w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa do treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014–2020.

Ponadto, uzupełniono załącznik 3. poprzez dodanie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM POPW (1.3.2 i 2.1) oraz wpisano do załącznika 4. kolejne projekty zidentyfikowane przez Instytucję Zarządzającą POPW w ramach działania 3.1 Infrastruktura kolejowa oraz działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Prawo i dokumenty.