Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru nr RPDS.05.02.04-IP.03-02-295/18 - ZIT AW

28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5900/V/18 w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.4 System transportu kolejowego – ZIT AW (Nr naboru RPDS.05.02.04-IP.03-02-295/18). 

Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 111 678 152,95 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 77 154 386,34 zł.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru nr RPDS.05.02.04-IP.03-02-295/18 – 28.08.2018 r. (PDF 796 KB).