Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przyjęto kolejne kryteria wyboru projektów w sektorze środowiska oraz zaktualizowano Wykaz Dużych Projektów. 8 grudnia 2015 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Przewodniczył mu wiceminister Witold Słowik.

Podczas spotkania podsumowano pierwszy rok wdrażania programu i aktualny stan realizacji POIiŚ 2014-2020:

  • ogłoszono łącznie 10 naborów w obszarach takich jak środowisko, transport i zdrowie,
  • dotychczas podpisano 22 umowy o dofinansowanie inwestycji transportowych, które konsumują 9% alokacji.

Przedstawiono też system wdrażania POIiŚ, stan prac nad wypełnianiem warunków ex-ante oraz informację na temat działań informacyjno-promocyjnych w programie w latach 2015-2016.

Przedstawiciele resortu

Podczas posiedzenia Komitet przyjął uchwałę zatwierdzającą kryteria wyboru projektów z sektora środowisko - działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Podjęto również uchwałę zatwierdzającą zmiany w Wykazie Dużych Projektów. Do chwili obecnej Komitet zatwierdził już kryteria wyboru projektów dla niemal wszystkich typów inwestycji planowanych w POIiŚ.

Wiceminister Słowik, odnosząc się do doświadczeń z wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko w mijającej perspektywie finansowej stwierdził, że obecnie postęp po pierwszym roku wdrażania nowego programu jest zadowalający. Zaznaczył jednocześnie, że ministerstwo będzie dążyć do przyspieszenia kontraktacji i wydatkowania, a także do usprawnienia systemu wdrażania – tak, by stał się on bardziej przejrzysty i przyjazny dla beneficjentów.