Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Litwa i Polska: 53 mln euro z funduszy UE na zwiększenie współpracy transgranicznej

Komisja Europejska 15 grudnia 2015 r. przyjęła nowy Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-20 dysponujący budżetem wynoszącym 62 mln euro, z czego 53 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

"Nasze programy Interreg to widoczny przykład na to, jak UE działa, aby wspierać obywateli w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom i w wykorzystywaniu wspólnego potencjału. Przyjęty dziś program oznacza, że regiony położone wzdłuż granicy między Polską i Litwą mogą teraz robić więcej na rzecz integracji, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonej turystyki" - powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.

Jak zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak dotychczasowe doświadczenia we współpracy w ramach programów INTERREG pokazują, że projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa mogą mieć znacznie większe oddziaływanie niż suma pojedynczych przedsięwzięć inicjowanych niezależnie od siebie.

"Dzieje się tak, ponieważ udział w międzynarodowym projekcie daje możliwość czerpania z doświadczeń partnera z zagranicy i wspólnego rozwiązywania problemów. Przypomniał również o niedawnym otwarciu mostu energetycznego pomiędzy Polską a Litwą, którego budowa była wsparta ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko" - zaznaczył wiceminister Hamryszczak.
"Mam nadzieję, że pomimo mniejszego budżetu, Program Litwa-Polska również będzie sprzyjał budowaniu mostów, tyle że pomiędzy społecznościami" - dodał.

Program będzie wspierać włączenie społeczne, zwiększenie transgranicznej mobilności siły roboczej między Litwą a Polską i ułatwi współpracę między sektorami publicznymi i obywatelskimi na tym obszarze.

Dofinansowane będą m.in. projekty w obszarze promocji dziedzictwa kulturowego, rozwoju przedsiębiorczości i integracji transgranicznych rynków pracy. Wsparcie w ramach Programu otrzymają inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Część środków zostanie wykorzystana na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. 

Obszar objęty programem „(Interreg V-A) LT-PL Litwa–Polska” obejmuje litewskie regiony olicki (Alytaus), kowieński (Kauno), mariampolski (Marijampolės), tauroski (Tauragės) i wileński (Vilniaus) (z wyjątkiem miasta Wilna) oraz polskie regiony ełcki, suwalski i białostocki. Programem zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy z siedzibą w Wilnie. Posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego, na którym zapadnie decyzja o terminie pierwszego naboru wniosków odbędzie się 29 lutego – 1 marca 2016 r. na Litwie.

Więcej na Stronie Programu.