Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat w sprawie obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Pomorskiego od 15 lutego 2016 r. ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach następujących dziedzin: 

  • Edukacja przedszkolna i ogólna;
  • Kształcenie zawodowe;
  • Rynek pracy, w tym: aktywizacja zawodowa, mikroprzedsiębiorstwa;
  • Opieka nad dziećmi do lat 3;
  • Adaptacyjność;
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie oraz usługi społeczne;
  • Ekonomia społeczna.

Szkolenia realizowane będą za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS) (do tej pory udostępniono szkolenia dotyczące kwalifikowalności wydatków i oceny projektów).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane do Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach trybu konkursowego i pozakonkursowego w zakresie ww. dziedzin będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

Oznacza to, że od 17 marca 2016 r. do składów KOP dla Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego mogą być powoływane wyłącznie osoby, które posiadają opisany wyżej certyfikat.