Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat dotyczący konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 dla następujących działań/poddziałań:

  • 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,
  • 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej,
  • 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,
  • 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej,
  • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,
  • 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej,
  • 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych,
  • 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej spowodowane było m.in. brakiem metodologii szacowania wskaźnika produktu pn. „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”. W przypadku pojawienia się możliwości ogłoszenia konkursu dla ww. poddziałania na stronie internetowej zostanie zamieszczona stosowna informacja. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów w ramach pozostałych wyżej wymienionych działań/poddziałań zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. Zostały one przewidziane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.