Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne nabory dla przedsiębiorców. Sprawdź, co Fundusze oferują w październiku

Jesień zagościła już na dobre. Jednak nie musi to oznaczać jedynie pluchy i przygnębienia, a to za sprawą kolejnych konkursów o dofinansowanie ze środków europejskich.

W październiku pojawią się 44 nowe konkursy o środki unijne skierowane do przedsiębiorców. Wliczając te wcześniej rozpoczęte, będzie ich w sumie ponad 100. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na rozwój firmy, prace badawcze i wdrożeniowe, szkolenia oraz programy stażowe, czy zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Jest o co walczyć, zatem warto zapoznać się z bieżącymi konkursami i w nich startować.

Innowacje

innowacje

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, jeszcze do 25 października możesz skorzystać z doradztwa Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i zdobyć nawet 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi. Co to są IOB? Mogą nimi być m.in: centra innowacji i transferu technologii, inkubatory technologiczne lub parki technologiczne i naukowe.

Otrzymasz wsparcie we wdrażaniu nowego lub ulepszanego produktu, lub usprawnianego procesu produkcji. IOB doradzą we wprowadzeniu innowacji w zakresie: prawa, finansów, marketingu, negocjacji, rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich i ochrony własności przemysłowej. Pomogą przeprowadzić zaplanowaną inwestycję i wdrożyć nowatorski pomysł o charakterze technologicznym. 

Dodatkowo projekt może obejmować dofinansowanie związane z wdrożeniem innowacji technologicznej. Więcej informacji można uzyskać na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

Rozwój firmy

Ikona ilustrująca rozwój firmy

Dzięki Funduszom można również inwestować w przedsięwzięcia mające na celu rozwój swojego biznesu. Takim przykładem jest konkurs z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego, w którym startować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

O środki mogą ubiegać się firmy chcące opracowywać i wdrażać nowe modele biznesowe służące umiędzynarodowieniu ich działalności, np. poprzez opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej. Chętni mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50%, z łącznej puli wynoszącej 5,3 mln zł. Wnioski o te granty można składać do 6 listopada.

Zapoznaj się z konkursem na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Nie mniej ciekawa oferta została przygotowana dla przedsiębiorców działających na Podkarpaciu. W rozpoczynającym się 22 października konkursie będą mogły wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa chcące zainwestować w wartości rzeczowe i niematerialne oraz prawne. Przykładowo, może to być opatentowanie produktu lub zakup nowych maszyn produkcyjnych. 

Możliwe będzie otrzymanie do 70% dofinansowania na zakup trwałych aktywów oraz wartości niematerialnych, które przysłużą się do wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wartość projektu musi wynosić co najmniej 100 tys. zł, ale nie przekroczyć wartości 4 mln zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

Efektywność energetyczna

Ikona ilustrująca efektywność energetyczną

Na terenie świętokrzyskiego trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań zmniejszających zużycie energii w przedsiębiorstwach. W tym trwającym do końca listopada konkursie mogą brać udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Granty będzie można przeznaczyć na zmniejszenie zużycia wody oraz energii cieplnej i elektrycznej, np. poprzez wymianę pieca. Obowiązkowym elementem przedsięwzięcia jest ulepszenie termomodernizacji, natomiast uwzględnienie odnawialnych źródeł energii jest dowolne. W zależności od wielkości firmy oraz typu inwestycji możliwe będzie uzyskanie dofinansowania o maksymalnej wysokości od 55% do 80%.

Więcej informacji na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego.

Jeszcze do końca października przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację unijną na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Dotyczy to wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) przy wykorzystaniu energii z wiatru, biomasy, biogazu, wody, czy energii promieniowania słonecznego.

Środki unijne na projekt OZE może pozyskać przedsiębiorca, który jest wytwórcą energii z takich źródeł. Przedsiębiorca może otrzymać na jeden projekt łącznie do 15 mln euro wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł).

Więcej informacji na temat środów na OZE można przeczytać na stronie serwisu Programu Infrastruktura i Środowisko.

Badania i rozwój

Ikona ilustrująca badania i rozwój.

Fundusze Europejskie dają firmom również możliwość rozwijania swoich działań badawczo-rozwojowych. Jednym z takich przykładów jest konkurs woj. zachodniopomorskiego kierowany do przedsiębiorstw działających w specjalizacjach:

 • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • Zaawansowane wyroby metalowe,
 • Produkty drzewno-meblarskie,
 • Opakowania przyjazne środowisku,
 • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • Multimodalny transport i logistyka,
 • Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

W trwającym do 4 stycznia naborze będzie można zgłaszać projekty obejmujące zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi bądź jego przetestowanie. Taką usługą może być np. opracowanie innowacyjnego eko-opakowania wraz z wdrożeniem go do produkcji i sprzedaży. Dofinansowanie z łącznej puli środków wynoszącej 3,8 mln zł może sięgać nawet 85%. Maksymalnie można będzie otrzymać 100 tys. zł.

Sprawdź szczegóły na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przemysłowe działające w województwie łódzkim również mają możliwość otrzymać dofinansowanie na badania i rozwój. Środki mogą uzyskać projekty służące przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych (wykorzystujące aktualnie dostępną wiedzę z różnych dziedzin nauki), dzięki którym zostanie opracowany nowy lub ulepszony istniejący już produkt. 

Beneficjenci mogą liczyć nawet na 85% dofinansowania na cały projekt. Ponadto, w przypadku działalności niegospodarczej dofinansowanie może sięgnąć 100%. Minimalna wartość projektu wynosi 750 tys. zł. Wnioski naborowe można składać do 16 listopada.

Więcej informacji na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego.

Nauka i edukacja

Ikona ilustrująca naukę i edukację.

Pod koniec października rozpoczyna się nabór na projekty poprawiające działania edukacyjne, w tym kształcenie i rozwój zawodowy. W gronie zaproszonych do tego, organizowanego przez woj. śląskie konkursu, oprócz przedsiębiorców znajdują się również instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i samorządy.

Granty będzie można uzyskać m.in. na:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów,
 • rozwój współpracy biznesu ze szkołami zawodowymi,
 • polepszanie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • tworzenie w szkołach warunków do praktycznej nauki zawodu.

Z punktu widzenia przedsiębiorców konkurs jest atrakcyjny, ponieważ oprócz wsparcia szkół uzyskają oni szerszy dostęp do wykwalifikowanych i przygotowanych do pracy pracowników.

Poznaj szczegóły na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

Szkolenia

Ikona ilustrująca szkolenia.

Pod koniec października rusza nabór na projekty doradczo-szkoleniowe z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce. Odbiorcami są mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy działają w województwie podkarpackim, świętokrzyskim lub małopolskim. 

O dotację na organizację szkoleń mogą ubiegać się również przedsiębiorcy. Każdy projekt składany w konkursie musi uwzględniać co najmniej:

 • szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 • działania doradcze np. wsparcie w przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych, weryfikacji spełniania warunków,
 • szkolenia połączone z warsztatami z zakresu przygotowania do korzystania z instrumentów e-zamówień,
 • monitorowanie udziału przedsiębiorstw objętych projektem w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Budżet konkursu wynosi 3,19 mln zł. Projekt może otrzymać do 2,87 mln zł dofinansowania (90% wartości wydatków kwalifikowalnych). Szczegóły na stronie serwisu Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

W znalezieniu odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.