Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o skutkach prawnych związanych z utratą mocy obowiązującej wytycznych programowych Programu Inteligentny Rozwój oraz z nowym brzmieniem art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a także w zakresie publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

I

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września nowelizacji ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw) od dnia 3 grudnia 2017 r. nie będą obowiązywać wytyczne programowe dotyczące Programu Inteligentny Rozwój. Od tego czasu beneficjenci będą związani wyłącznie wytycznymi horyzontalnymi wydawanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów. Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. stanowi: „Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do umów o dofinansowanie projektu zawartych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których beneficjenci zobowiązali się do stosowania wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych programowych albo wyłącznie wytycznych horyzontalnych, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” Oznacza to, że w odniesieniu do umów o dofinansowanie zawartych w ramach Programu Inteligentny Rozwój przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy (tj. przed dniem 2 września 2017 r.) wytyczne programowe są stosowane do dnia 2 grudnia 2017 r. włącznie. Odstąpienie od wytycznych programowych nie wiąże się z koniecznością aneksowania umów o dofinansowanie zawartych przed dniem 2 września 2017 r.

II

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września br. nowelizacji ustawy wdrożeniowej zmianie uległa treść art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wprowadzona zmiana jest korzystna dla beneficjentów i dotyczy przesunięcia o 14 dni terminu, od którego są naliczane odsetki z tytułu niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie. Mając powyższe na uwadze informuję, że od dnia 2 września br. bezpośrednie zastosowanie dla beneficjentów (bez konieczności aneksowania umów) ma nowe brzmienie art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych o treści: „3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 4a, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.” Ponadto, w związku z wejściem w życie art. 189 ust. 3f ustawy o finansach publicznych, przepisu art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do projektów rozliczanych w całości albo w części z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków.

III

Nowe reguły, o których mowa w punkcie 14 Rozdziału 6.5.2 wytycznych horyzontalnych dotyczących kwalifikowalności wydatków, w zakresie publikacji przez wnioskodawców zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności mają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że publikacja przez wnioskodawców zapytań ofertowych na dotychczasowych zasadach, obowiązujących przed zmianą wytycznych, w tym na własnej stronie internetowej wnioskodawcy, do dnia 31 grudnia 2017 r. nie będzie powodowała sankcji z tytułu niezastosowania punktu 14 Rozdziału 6.5.2 zmienionych wytycznych. W związku z powyższym, do końca 2017 r. w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna jego realizację na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na własnej stronie internetowej oraz przesłać zapytanie do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

IV

W związku z nowelizacją Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój informuje, że od 1 stycznia 2018 r. stroną właściwą do publikacji zapytań ofertowych przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania na realizację projektów, wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jest strona Bazy Konkurencyjności. Tym samym, Baza Konkurencyjności będzie dostępna dla wnioskodawców oraz beneficjentów.