Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja na temat badania ewaluacyjnego "Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zleciło firmie Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. realizację badania "Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R". Badanie zostanie przeprowadzone w okresie wrzesień-grudzień 2018 r.

Celem badania jest weryfikacja trafności, efektywności, skuteczności, a także użyteczności wsparcia udzielonego w ramach poszczególnych poddziałań działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój, tj. 3.2.1 Badania na rynek, 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, 3.2.3 Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Analiza powinna dać odpowiedzi, jaka jest skuteczność i efektywność każdego z instrumentów w osiąganiu celów działania i Programu, czy poddziałania zostały odpowiednio zaprogramowane i czy powinny być kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej po roku 2020 oraz czy i jakiego rodzaju modyfikacje z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i celów Programu, należy wprowadzić w kolejnych konkursach.

Jednym z najważniejszych elementów badania będą wywiady indywidualne oraz ankiety internetowe z beneficjentami jak i wnioskodawcami, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach ww. poddziałań Programu Inteligentny Rozwój, w tym również ostatecznymi odbiorcami wsparcia funduszu gwarancyjnego. Ponadto przeprowadzone zostaną wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami banków oraz warsztat kreatywny z ekspertami oceniającymi wnioski o dofinansowanie.

Instytucja Zarządzająca Programu Inteligentny Rozwój zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie w nich udziału i przekazywanie opinii i informacji. Wszelkie informacje pozyskane w ramach badania oraz wygłaszane opinie będą prezentowane wyłącznie anonimowo, bez ich powiązania z konkretną osobą/instytucją lub też w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Państwa współpraca ma kluczowe znaczenie dla jakości i efektywności przeprowadzanej ewaluacji.

Szczegółowy opis zadania dostępny jest na stronie bazy konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128322