Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Identyfikacja projektów w Programie Pomoc Techniczna 2014-2020

W związku z planowanym na 2016 r. kolejnym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 zapraszamy do zgłaszania projektów planowanych do realizacji wraz z określeniem ich tytułu/zakresu oraz planowanej alokacji.

Wybór projektów pomocy technicznej

Zgodnie z procedurą wyboru projektów zamieszczoną w Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów w oparciu o informacje przekazane przez beneficjentów, instytucja zarządzająca dokonuje identyfikacji projektów pozakonkursowych i sporządza ich wykaz, który stanowi Załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu (SZOOP).

Po opublikowaniu SZOOP zawierającego przedmiotowy wykaz instytucja zarządzająca ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie, podając jednocześnie termin składania wniosków przez beneficjentów. Instytucja zarządzająca nie może udzielić dofinansowania projektowi, który nie został wcześniej zidentyfikowany i nie został opublikowany w SZOOP.

Przekazanie informacji o projektach planowanych do realizacji

Prosimy o przekazanie do Instytucji Zarządzającej POPT (IZ POPT) wypełnionej tabeli zgodnie z załączonym wzorem. Przekazanie powyższych informacji umożliwi IZ POPT identyfikację projektów, a tym samym pozwoli składać wnioski o dofinansowanie projektów pomocy technicznej.

Uzupełnioną tabelę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2015 r. na adres: katarzyna.joachimek-rzepczak@mir.gov.pl

 

Tabela: identyfikacja projektów POPT 2014-2020 w 2016 r. (XLS 47 KB)