Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

I Komitet Monitorujący Program Polska Wschodnia

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel zainaugurowała pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego (KM) Program Polska Wschodnia. 

"Rozpoczęcie prac gremium to jeden z kluczowych momentów związanych z realizacją programu. Będzie ono czuwać nad wdrażaniem 2 mld euro, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności makroregionu "

- powiedziała na początku spotkania wiceszefowa resortu.

16 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Polska Wschodnia (PO PW). Wiceminister Wendel podziękowała wszystkim zaangażowanym w prace nad jego kształtem. Wzięli w nich udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz makroregionu, a także szereg organizacji społeczno-gospodarczych. Przeprowadzono także konsultacje społeczne projektu programu.

I posiedzenie Komitetu Monitorujacego Porgram Polska Wschodnia

"Czwartego marca br. weszło w życie Zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020"

  – poinformowała zebranych wiceminister.

Komitet zadba o skuteczność i jakość realizacji programu. W pracach  KM PO PW, któremu przewodniczy wiceminister Iwona Wendel, uczestniczą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i pracobiorców, środowiska naukowego oraz administracji rządowej, a także Komisji Europejskiej.

Członkowie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia podczas pierwszego posiedznia

Podczas posiedzenia KM przyjęto regulamin jego prac oraz kryteria wyboru dla działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu – warunki, na podstawie których dokonuje się oceny i wyboru projektów o unijne dofinansowanie. Ponadto omówiono kryteria dla działania 3.1. Infrastruktura kolejowa, stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych, a także zaprezentowano plan działań informacyjno-promocyjnych na 2015 r.

 

***

PO PW jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla 5 województw Polski Wschodniej. Podejmowane w ramach programu działania, przyczynią się do trwałego zdynamizowania procesów rozwojowych makroregionu, wzmocnienia jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do zwiększenia zamożności jego mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Najważniejsze cele programu to wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm działających w Polsce Wschodniej, rozwój połączeń drogowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, a także większe wykorzystanie transportu miejskiego oraz dostępność makroregionu w zakresie infrastruktury kolejowej.